Naziv Društva je : “Možura” DOO za upravljanje sanitarnom deponijom.

Skraćeni naziv Društva je : “Možura” DOO Bar.

Sjedište Društva je u Baru , Ulica Branka Čalovića broj 13.

Društvo je konstituisano kao dvočlano društvo sa ograničenom odgovornošću.

Osnivači Društva na osnovu uloženog kapitala upravljaju radom i poslovanjem Društva na način i pod uslovima utvrđenim Ugovorom o osnivanju, Statutom i drugim pozitivnim propisima.

Organi Društva su Odbor direktora,  kao organ upravljanja i Izvršni direktor, kao organ rukovođenja.

Izvršni direktor preduzeća je dipl. inž. mašinstva Senad Arabelović.

Osnovni oblici organizovanja Društva, shodno Statutu Društva, su Sektori i to:

  • Sektor za tehničko operativne poslove
  • Sektor za ekonomsko pravne poslove
  • Unutrašnja služba zaštite