0
GODINA POSTOJANJA
0t
DEPONOVANOG OTPADA

Sanitarna Deponija Možura

Naziv Društva je : “Možura” DOO za upravljanje sanitarnom deponijom.

Skraćeni naziv Društva je : “Možura” DOO Bar.

Sjedište Društva je u Baru , Ulica Branka Čalovića broj 13.

Društvo je konstituisano kao dvočlano društvo sa ograničenom odgovornošću.

Osnivači Društva na osnovu uloženog kapitala upravljaju radom i poslovanjem Društva na način i pod uslovima utvrđenim Ugovorom o osnivanju, Statutom i drugim pozitivnim propisima.

Organi Društva su Odbor direktora, kao organ upravljanja i Izvršni direktor, kao organ rukovođenja.

Izvršni direktor preduzeća je dipl. inž. mašinstva Senad Arabelović.

Osnovni oblici organizovanja Društva, shodno Statutu Društva, su Sektori i to:

Sektor za tehničko operativne poslove

Sektor za ekonomsko pravne poslove

Unutrašnja služba zaštite

Sanitarna deponija Možura je kao odgovorna Organizacija preduzela korake da uskladi svoje poslovanje sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015 – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtjevi i ISO 14001:2015 – Sistemi menadžmenta životnom sredinom – Zahtjevi sa uputstvom za korišćenje u cilju unaprijeđenja sistema poslovanja i nastupa na tržištu.

Sanitarna deponija Možura je izgrađena potpuno u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i direktivom EU br. 99/31/EZ, 06/12EZ, 08/98EZ.

Društvo ‘’Možura’’ d.o.o. Bar je registrovano u Centralnom Registru Privrednog Suda Crne Gore dana 04.11.2008. godine pod brojem 5-0502603/005 sa promjenom podataka 29.10.2019.godine, a osnovna djelatnost Društva je:

• 3900 Čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem otpadom, uključujući upravljanje i rad sanitarnom deponijom (pretežna djelatnost);

• 37100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka;

• 37200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka;

• 74300 Tehničko ispitivanje i analiza potencijalnih zagađenja otpadom i mjerenje čistoće vazduha, vode i sl..