Categories: Novosti

by Regionalna deponija MOŽURA

Share

Posjeta deponiji „Livade“ Podgorica

Menadžment Možure na čelu sa Izvršnim direktorm Senadom Arabelovićem, 29.10.2021. godine je obišao podgoričku deponiju „Livade“ nakon čega je održan sastanak sa Izvršnim direktorom i tehničkim osobljem deponije.

Prilikom obilaska, bili smo u prilici da se bliže upoznamo sa načinima i procesima rada na postrojenjima deponije Livade , sa posebnom pažnjom na Centar za selekciju otpada, koji na Možuri treba da bude implementiran u nekom narednom periodu , shodno Planu rada za naredni period. Posjeta je predstavljala dobru priliku da se razmijene iskustva u načinima i tehnologijama rada.

Posjeta „Eko fondu“

Tokom novembra 2021. godine, realizovana je posjeta „Eko fondu“ u cilju sagledavanja moguće saradnje u dijelu realizacije projekata na Možuri.

Održan sastanak u ministarstvu Ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Kako bi se stekle mogućnosti za realizaciju projekata, potrebno je izvršiti izmjenu urbanističkog projekta „Možura“. U skladu sa tim, u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, održan je sastanak sa direktorom Direktorata za planiranje i uređenje prostora , na kom je iskazana potreba za izmjenom Urbanističkog projekta, koja je u nadležnosti ovog ministarstva. Dobijena su uvjerenja da će direktorat dati punu podršku dijelu svojih nadležnosti kako bi izmjena Urbanističkog projekta bila realizovana u što skorijem roku. Nakon održanog sastanka, od strane „Možura“ DOO, Direktoratu za urbanizam je upućen zvaničan dopis za izmjenu Urbanističkog projekta Možura.

Održan sastanak u Agenciji za zaštitu životne sredine

Na inicijativu menadžmenta Možure, 22.12. 2021. godine, održan je sastanak u Agenciji za zaštitu životne sredine u Podgorici. Tokom sastanka, predstavnike Agencije i Direktorata za ekologiju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma detaljnije smo upoznali sa planovima rada za naredni period, kao i zahjevima našeg preduzeća, koji su pod direktnim ingerencijama Agencije za zaštitu životne sredine. Izmjenama i dopunama Integrisane dozvole, dobija se mogućnost rada drobilice u dijelu prerade građevinskog otpada, otpada od rušenja, kabastog otpada i otpadnih auto guma. Revizija navedene dozvole je u toku, a dogovorena je posjeta predstavnika Agencije deponiji Možura. Shodno zaključku sa sastanka, krajem 2021. godine Agenciji za zaštitu životne sredine upućena je dopuna zahtjeva za reviziju Integrisane dozvole ,koja se odnosi na zbrinjavanje kabastog otpada, otpada od rušenja i otpadnih auto guma.

Posjeta predstavnika Agencija za zaštitu životne sredine i Ministarstva ekologije deponiji „Možura“

Početkom 2022. godine, realizovana je posjeta direktora Agencije za zaštitu životne sredine Milana Gazdića i direktora Direktorata za ekologiju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Dušana Bugarina, sa saradnicima deponiji „Možura“ 10.02.2022. godine. Tokom obilaska deponije, imali smo prilike da ih detaljnije upoznamo sa procesima i tehnologijama rada, kao i planom razvoja za naredni period, koji se odnosi na proširenje kapaciteta deponije, proizvodnju električne enegrije i tople vode iz deponijskog gasa, otvaranje centra za selekciju i kompostiranje kao i drugih projekata. Ovom prilikom smo još jednom istakli neophodnost proširenja Integrisane dozvole za rad drobilice. Na sastanku su predstavnici Agencije i Ministarstva istakli da će pružiti podršku daljem razvoju deponije Možura.

Održan niz sastanaka sa predstavnicima EBRD, WBIF i PPF

Početkom 2021. godine, održan je prvi sastanak sa predstavnikom Evropke Banke, Radetom Ralevićem i predstavnikom WBIF – investicionog okvira za Zapadni Balkan Veljkom Karadžićem u Podgorici. Na satanku je bilo riječi o modelima saradnje i projektima, koje je moguće realizovati na deponiji Možura, a odnosile su se na proširenje kapaciteta deponije, izgradnju Centra za selekciju i kompostiranje, kao I pretvaranje deponijskog gasa u električnu energiju i toplu vodu.

Sa predstavnicima Evropske banke i WBIF održan je i drugi sastanak 11.02.2022. godine u Podgorici. Sastanku je prisustvovao i tim lider PPF-a (Project preparation facility) u Crnoj Gori Ruy Frank, zadužen za izradu projekata. Kao razultat santanka, dogovorena je posjeta predstavnika ovih ogranizacija deponiji Možura ,kao i početak rada na izradi studije izvodljivosti za proširenje kapaciteta deponije ,koja će biti odrađena od strane PPF-a. Predstavnik Evropske banke, izrazio je spremnost da ta organizacija finansira realizaciju projekata na Možuri, koji se odnose na izgradnju novih sanitarnih kada, izgradnju Centra

za selekciju i kompostiranje i pretvaranje gasa u električnu energiju. Dio projekta bi bio podržan grantom.

Predstavnici WBIF i PPF posjetili deponiju „Možura“

Nakon dva uspješno realizovana sastanka u Podgorici, predstavnici WBIF – investicionog okvira za Zapadni Balkan i PPF -a – Project preparation facility posjetili su deponiju Možura, tokom februara 2022. godine. Tokom obilaska, bolje su se upoznali sa procesima rada i djelatnostima preduzeća kao i infrastrukturnim mogućnostima za realizaciju razvojnih projekata o kojima je bilo riječi u pređašnim susretima. Bilo je riječi i o izradi projektne dokumentacije za nekoliko projekata čija realizacija je definisana Planom rada Možure.

Realizovana posjeta predstvnika Eko fonda deponiji Možura

Tokom marta 2022. godine, imali smo priliku da ugostimo predstavnike Eko fonda iz Podgorice. Nakon sastanka održanog krajem 2021. godine, direktor Eko fonda sa saradnicima posjetio je deponiju sa ciljem sagledavanja mogućnosti da dalju saradnju izmedju naše deponije i Eko fonda. Imali smo priliku da ih upoznamo sa procesima i aktivnostima na deponiji. Tokom obilaska bilo je riječi o projektima čiju realizaciju planiramo, a koji će ,kako je istaknuto, biti podržana od strane fonda.

Posjeta predstavnika Opštine Tivat deponiji Možura

Kao sa jednim od korisnika usluga deponije, tokom marta 2022. godine, održan je sastanak sa predstavnicima Opštine Tivat. Tema sastanka je bila buduća zainteresovanost Opštine Tivat i komunalnog preduzeća iz ovog grada za korištenjem usluga deponije Možura. Ovo pitanje je značajno s obzirom da se svi budući planovi razvoja preduzeća baziraju direktno na količinama otpada ,koja će biti deponovana. Planirano je da sastanci budu održani i sa drugim korisnicima naših usluga, tj opštinama koje nisu osnivači. Nakon sastanka predstavnike opštinskog sekretarijata upoznalni smo sa infrastrukturom deponije i načinima tretiranja komunalnog otpada.

Prestavnici kompanije Biotrend u posjetu Možuri

U februaru 2022. godine, deponiju su posjetili predstavnici tuske kompanije Biotreng koja se bavi energetikom. Ovom prilikom bliže smo ih upoznali sa načinom tretiranja otpada na deponiji Možura. Privrednici iz Turske iskazali su zainteresovanost za ulaganje u sanaciju u cilju produžavanja vijeka sanitarne deponije Možura, kao i njenu transformaciju u regionalni reciklažni centra.

Tekuće aktivnosti

Krajem 2021. godine je raspisan tender za izradu konceptualnog rješenja za proširenje kapaciteta deponije – za izradu novih sanitarnih kada. Na tenderu nije bilo zainteresovanih ponuđača.

Dana 29.12.2021. godine potpisan je ugovor za izradu Plana zaštite za deponiju „Možura“.

Početkom godine, tačnije 04. 02. 2022. sa firmom „Tekon-tehnokonsalting“ DOO Beograd, potpisan je Ugovor za izradu Studije za pretvaranje deponijskog gasa u električnu energiju i toplu vodu. Rok za izradu je 120 kalendarskih dana.